Видин

Област Видин се намира в северозападната част на България и обхваща площ от 3022 кв. км, което представлява 2.7% от територията на Република България.

 


Географското положение на областта векове наред е благоприятствало развитието й като транспортен, търговски, културен и политически център. Област Видин е входно - изходната врата на Република България за Европа и света. На север областта граничи с Република Румъния, на запад е в съседство с Република Сърбия, на юг е оградена от Стара планина, а на изток граничи с област Монтана. Северната ни граница - река Дунав, обуславя възможността за преки връзки с всички страни от Дунавския басейн.

През областта преминават два транс- европейски коридора - № 4 Крайова /Р. Румъния - Видин – София – Кулата/ и № 7 Рейн- Майн - Дунав. Територията на областта включва 11 общини: Видин, Бойница, Брегово, Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.

1. Територия и брой общини в областта

Област Видин се намира в най-северозападната част на България и заема площ от 3 022 кв.км., което е 2.7% от територията на страната. Областта се състои от 11 общини със 142 населени места - Видин, Бойница, Брегово, Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.
Заедно с област Дож и област Мехединци в Румъния и общините от регион Тимок в Сърбия, област Видин е част от от Еврорегион Среден Дунав и както често е наричана, тя е „вратата” на България към Централна и Западна Европа. Земеделските земи заемат площ от 1.867 милиона декара, което е около 62% от общата територия на областта, а горските територии - 85 970 хектара или 28,5 % от територията на областта.

2. Географски дадености и природни ресурси

Област Видин е външна граница за Европейския съюз. Северната ни граница - река Дунав, създава възможност за преки връзки с всички страни от Дунавския басейн. През областта преминават два трансевропейски коридора - № 4 Крайова, Р. Румъния - Видин – София – Кулата и № 7 Рейн- Майн - Дунав. Релефът в областта е разнообразен, като се променя от р. Дунав към Стара планина и обхваща четири природо-географски зони: Крайдунавски низини - Видинската и Арчаро-Орсойска са едни от най-плодородните земи; Дунавска хълмиста равнина; Предбалкан и Стара планина. Този релеф обуславя възможността за развитие на земеделие и на добра инфраструктура.
В областта почти липсват полезни изкопаеми. Черни въглища в малки количества има при Връшка чука, както и твърде малки запаси от качествени антрацитните въглища - в Белоградчишко. В област Видин има запаси на нерудни полезни изкопаеми, развит е и добивът на инертни материали от коритата на реките, включително и на р. Дунав. Тук се намира единственото по рода си на Балканския полуостров, находище на гипс край с. Кошава, където се намира и мината за добив и преработка на гипс. В село Гранитово, община Белоградчик, съществуват три кариери с различна степен на експлоатация: за гранит – неразработена, за облицовъчен камък - разработена, но не използвана достатъчно и за инертни материали и камък - разработена и в експлоатация в момента. Край село Чупрене, община Чупрене има находище на мрамор, което не е в експлоатация. Разкрити са и значителни количества варовик и глина, използвани в строителството. В района на община Видин, в участъка Видин – Сланотрън – Кошава е открито находище на високо минерализирани термални води. Около 81 925 хектара от територията на Видинска област са покрити с гори. Общият запас на горите е 9.8 милиона куб.м., като основно преобладават широколистни. Към 31.12.2008 г. разпределението на горския фонд по видове собственост е както следва: държавен горски фонд – 45.6 %; общински горски фонд – 12.8 %; гори на частни юридически лица – 1.6 %; гори на частни физически лица - 35,5 %; гори – собственост на църквата -0.6%; гори временно стопанисвани от общините – 3.9 %. Област Видин е сравнително екологично чист регион с множество защитени територии и резервати. В тази част на Предбалкана широко са разпространени повърхностни и подземни карстови форми (пещери - около 30 на брой) и свързаната с тях подземна карстова хидрография.

Природни забележителности:
- Пещера Магура – намира се на територията на с. Рабиша, община Белоградчик - Белоградчишки скали - на територията на гр. Белоградчик
- Боров камък - на територията на с. Боровица, община - Леви и десни сухи печ - пещери – на територията на с. Долни лом
- Петков церак - водопад - на територията на с. Бойница, община Бойница
- Пещерата Венец в м. Чукара - на територията на с. Орешец, община Димово
- Бялата вода – водопад – на територията на с.Стакевци, община Белоградчик

Защитени местности:
- Връшка чука - намира се на територията на с.Извор махала, община Кула
- Раковишки манастир – намира се на територията на с. Раковица, община Макреш
- Липака – намира се на територията на с. Милчина лъка, община Грамада

Резервати:
- Резерват Чупрене - заема площ от 1 439 хектара. Тук се намира единственото в света находище на растенията – български ерантис и тъмнопурпурна метличина, а така също и на балканския ендемит, томасиниев минзухар.

3. Население

Демографската картина за област Видин, както и за цялата страна е неблагоприятна – и тук се наблюдава тенденция към застаряване на населението, резултат не само на естествените процеси, но и на засилените емиграционни процеси. Броят на градското население, продължава да нараства за сметка на живеещите в селата. Населението е концентрирано в най- голямата в областта община – Видин. Задълбочава се процеса на остаряване на населението, дължащ се на непрекъснато намаляване на относителния дял на лицата до 14 години и увеличаване дела на населението над 65-годишна възраст. По данни на НСИ от преброяването през 2011, в област Видин живеят 101 018 души, което е 1.37 % от населението на България, като се отчита намаление на броя на жителите с почти 14 % спрямо данните от 2005 г. Около 63 % от жителите на областта живеят в градовете, а 37 % - в селата. Гъстота на населението е 36 човека на квадратен километър в края на 2009 г., което е по- малко в сравнение с отчетената гъстота на населението в областта през 2005 г. – 38.9 души. По този показател област Видин е на второ място след София област по ниска степен на гъстота на населението. В област Видин 91.25% от жителите са се самоопределили за българи, 7.66% са ромите, а 0.09% принадлежат към турската етническа група.

4. Икономически показатели

Област Видин се отличава със:
- стратегическо географско разположение, предпоставка за развитие на транспорт и логистика
- условия за трансгранично сътрудничество с Румъния и Сърбия
- сравнително чиста околна среда - привлекателна туристическа дестинация
- добра земеделска земя и условия за развитие на селското стопанство
От друга страна областта се нуждае от повишаване квалификацията на работната ръка, подобряване на инфраструктурата, повишаване на производителността на предприятията.

5. Най-силно застъпени икономически сектори в областта

Според плановете за развитие на област Видин като най-перспективни са определени отраслите:
- Туризъм - селски, ловен
- Транспорт и логистика
- Селско стопанство
- Производство на храни и напитки
- Химическа промишленост
- Добивна промишленост – инертни материали
В икономическата структура на областта доминиращо място заема секторът на услугите, следван от аграрния сектор и промишлеността. Плодородните почви и благоприятен климат обуславят добре развито земеделие. Най-голям относителен дял в растениевъдството на област Видин има зърнопроизводството – предимно пшеница, царевица, ечемик - 73 % , технически култури – 19% (маслодайни култури - слънчоглед и рапица)и трайни насаждения – 8 %. Зеленчукопроизводството в областта е слабо застъпено. Наличието на добри пасища и ливади в планинската и полупланинската част на областта са условие за развитие на овцевъдството и месодайното говедовъдство.

6. Големи чуждестранни инвестиции (по данни от БАИ)

Област Видин заема дял от 0.94% сред най-големите чуждестранни инвестиции в страната с инвестицията на германската Eichhoff Electric GmbH в производството на електро компоненти, произвеждани от Айххоф Компонентс България ООД в регистъра на големите чуждестранни инвестиции на Българска агенция за инвестиции.
Сред основните чуждестранни инвестиции в областта са:
- Кнауф България ЕООД - производство на гипсфазерни плоскости за сухо строителство
- Айхов Компонентс ЕООД - производство на електрически компоненти
- Кула Ринг АД - производство на каучукови изделия
- С.П.И. Шу-Продуктс Интернешънъл – производство на каучукови изделия
- Випом АД - производство на помпи, котли и машиностроене
- Булком Видин ЕООД - земеделие

Възможности за привличане на чуждестранни инвестиции в област Видин се очертават в няколко области:
- инфраструктура – изграждане на нова инфраструктура, реконструкция и рехабилитация на съществуващата, както и развитие на съпътстващи дейност: логистика, спедиция, застраховки, консултации.
- недвижими имоти и строителство,
- селско стопанство – лозарство, рапица и маслодайни култури, екологично земеделие,
- хранително-вкусова промишленост
- туризъм – еко, селски, ловен, риболовен, традиционен туризъм.
Сред останалите възможности за инвестиране в област Видин са:
- Летище Видин - изградено през 1973 г. и функционира като гражданско летище до 1999 г., когато е закрито със заповед на министъра на транспорта и предоставено за управление на областния управител на Област с административен център – Видин. Летището има площ 153 841 кв.м., писта с две обръщала с дължина – 2 080 м. Като частна държавна собственост и обект от обществен интерес е налице възможност за сключване на договор за концесия.
- Високо минерализирани термални води в участъка Видин - Сланотрън – Кошава. Водата има високи стойности на минерални компоненти - йод,бром и др. в състава си и е ценен природен ресурс, който може да се използва за добив на химически компоненти, йод и луга за фармацевтичната промишленост, добив на геотермална енергия и за балнеолечебни нужди. Повече от 20 години изворът е каптиран с няколко метров пласт бетон, има и полуразрушен сграден фонд.

7. По-големи инфраструктурни обекти

Разположението на областта определя значимото й място в транспортната карта на Европа. През областта преминават два транс-европейски коридора – номер 4 и номер 7. От разбираемо ключово значение е Дунав мост Видин-Калафат както за бъдещото развитие на пан-европейски транспортен коридор 4 и за цялата югоизточна транспортна ос на Европа, така и за транс-европейската транспортна мрежа. Голяма част от инфраструктурните проекти са насочени към модернизацията на участъка от международния коридор с оглед интеграцията му с трансевропейската транспортна мрежа. През месец юни 2013г. мостът над р. Дунав при гр.Видин бе открит официално, като част от трансевропейския коридор. Той представлява комбиниран мост с две пътни ленти във всяка посока, единична електрифицирана ж.п. линия и велосипедна алея.

На територията на Област Видин се намират четири ГКПП:
1. ГКПП Връшка чука (България - Сърбия)
2. ГКПП Брегово (България - Сърбия)
3. ГКПП Видин - Речна гара – намира се в централната част на гр. Видин, обслужва плавателните съдове по р. Дунав
4. ГКПП Дунав мост 2 (България – Румъния)

Важно инфраструктурно съоръжене в областта е Пристанище – Видин с 4 пристанищни терминала – Север, Център, Юг и автофериботен терминал.

Тази интернет страница е изготвена с подкрепата на Европейския съюз. За съдържанието на тази публикация носи отговорност Сдружение „Европейски перспективи„ и то по никакъв начин не отразява вижданията на Европейския съюз.