Проект

Общата цел (ОЦ)на проекта е съвместно да допринесе за разрешаване на проблемите по спестяване на енергия и да насърчи решения по енергийна ефективност в транс-граничния регион.

ОЦ е в съответствие с Общата стратегическа цел на Програмата „ : “ Да засили териториалната кохезия в транс-граничния регион България – Сърбия, неговата конкурентноспособност и устойчивост на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната сфера и в сферата на опазване на околната среда от двете страни на администратичните граници.

Специфичната цел (СЦ) на проекта е да повиши техническия и институционален капацитет за извършване на енергийни одити, топлинни изчисления и енергийни подобрения в общините Видин и Княжевац на транс-граничния регион. Специфичната цел (СЦ) на проекта е да повиши техническия и институционален капацитет да се работи по енергийна ефективност в транс-граничния регион и да се извършват енергийни одити и топлинни изчисления  в пилотните общини.

Целта е в съответствие със СЦ No. 2 на Програмата:
„ Да се повиши икономическата синергия в региона и да се подобри капацитета за съвместно възползване от общия регионален потенциал за подобряване на благосъстоянието в региона”.  

Основни дейности по проекта:

• Създаване на Общ Екип по Проекта
• Обучение за използване на термографията в строителството
• Закупуване на оборудване за термографско обследване при извършване на енергийни одити
• Подбор на сгради, които да бъдат одитирани
• Енергиен одит на 30 сгради (къщи, обществени сгради, бинес (офис) сгради
• Семинар по енергийна ефективност
• Трансфер на ноу-хау ( мониторинг по време на одитите, енергийни доклади, консултиране по енергийна ефективност)
• Кампания по повишаване на информираността (промоциране на проекта, покани за одити....)
• Заключителна конференция

• Проектът създава връзка между 19 общини и 5 други организации в администрацията, образованието и сектора на гражданското общество, които биха искали да се занимават с проблемите на енергийната ефективност.
• 20 институции и организации вземат участие в интервенция, която в средносрочен и дългосрочен план допринася за подобряване на икономиката базирана на знанието
• 15 експерти ще бъдат обучени в термографско обследване за енергийни одити на къщи и сгради.
• 31 документа ще послужат за планиране за енергийна ефективност: 30 енергийни одита и „Наръчник за енергийна ефективност“, който ще събере и ще отрази станалите известни открити решения и разработени по време на проекта.
• Предвидените по проекта обучителни и съвместни дейности ще съберат заедно 20 институции и организации, интересуващи се от проблемите на енергийната ефективност.
• Предвидените по проекта обучителни и съвместни дейности включват 50 човека (20 експерти, административен персонал в 19 общини, ръководители, специалисти и активисти в партньорските организации и в съответните важни структури ( строителни фирми, производители на строителни материали и т.н.)
• По проекта ще се организират 3 транс-гранични събития: семинар по енергийна ефективност, кампания по осведомяване на обществеността и заключителна конференция

Община Видин и Община Княжевац са основната целева група; местните власти в 19 общини на Областите Видин, Бор и Зайчар; общински експерти в 19 общини, които се занимават с енергийни въпроси, промени в околната среда и климата; наематели и собственици на сгради; строителната индустрия.  Тази интернет страница е изготвена с подкрепата на Европейския съюз. За съдържанието на тази публикация носи отговорност Сдружение „Европейски перспективи„ и то по никакъв начин не отразява вижданията на Европейския съюз.