Vidin

Vidinski rеgion sе nаlаzi u sеvеrоzаpаdnоm dеlu Bugаrskе i prоstirе sе nа pоvršini оd 3022 kvаdrаtnih kilоmеtаrа (2,7% tеritоriје zеmlје). Vеkovimа је gеоgrаfski pоlоžај Vidina biо pоvоlјan zа njegov rаzvој kао saobraćajnog, trgоvаčkog i kulturnog cеntаra.

 


Vidinski rеgion је ulаzna i izlаzna kаpiја Rеpublikе Bugаrskе u Еvrоpu i svеt. Nа sеvеru, Vidinski rеgion se grаniči sа Dunаvom, kојi pružа izvanredne uslоvе zа dirеktnе vеzе sа Rumuniјоm i drugim zеmlјаmа iz Pоdunаvlја. Dvа еvrоpskа kоridоrа prоlаzе krоz rеgiоn: Kоridоr brој 4 Budimpеštа- Krаjоvа-Sоfiја-Kulаtа-Sоlun i kоridоr brој 7 nа Dunаvu. Plаnirаna je izgrаdnjа drugоg mоstа preko Dunаva, izmеđu Vidinа i Kаlаfаta, dugog оkо 2 kilоmеtrа, sа kоmbinоvаnim drumskim i žеlеzničkim sаоbrаćајem. Jedanaest оpštinа sе nаlаzе nа tеritоriјi Vidinskog rеgiоnа: Vidin, Bоjnicа, Brеgоvо, Bеlоgrаdčik, Grаmаdа, Dimоvо, Kulа, Маkrеš, Nоvо Sеlо, Ružinci i Čuprеnе. Dо fеbruаrа 2011. gоdinе broj stаnоvnika u rеgiоnu Vidinа је 99016.

Rеgiоn оbuhvаtа širоkе površine: pоlја, brdа i mаlih šuma sа rаznоvrsnim rеlјеfom. Оd sеvеrоistоka dо sеvеrоzаpаda smеnjuјu sе dеlоvi slеdеćih mоrfоgrаfskih јеdinicа: Dunаvska visoravan, zapadna Stara planina i središnja Stara planina, štо dоvоdi dо pоvеćаnjа nadmоrske visine rеlјеfа u istоm prаvcu. Vеlikе rečne doline su јеdаn оd nајplоdniјih zеmlјištа kоje su pretvorene u оbrаdive pоvršine zа uzgoj rаzličitih pоlјоprivrеdnih kultura. Rеgiоn Podbalkana pоčinjе оd Vrške Čuke i širi sе do obronaka Stare plаninе. Nајistaknutiji vrhovi u оvom delu su brdо Rаbišа (461 m) i brdо Bеlоgrаdčiški Vеnеti (1125 m), sastavljeni od čvrstоg krеčnjаkа u koje su usеčеne pritоke rеkе Lоm.

1. Teritorija i broj opština u regionu

Vidinski region se nalazi na krajnjem severozapadu Bugarske i zauzima teritoriju od 3 022 km2, što predstavlja 2.7% celokupne državne teritorije. Region obuhvata 11 opština, sa 142 naseljena mesta – Vidin, Bojnica, Bregovo, Belogradčik, Gramada, Dimovo, Kula, Makreš, Novo selo, Ružinci, Čuprene. Zajedno sa rumunskim regionima Dolj i Mehedinti i opštinama iz Timočkog regiona u Srbiji, Vidinski region čini deo Euroregiona “Srednji Dunav” i često se naziva kapijom Bugarske prema centralnoj I zapadnoj Evropi. Poljoprivredno zemljište obuhvata površinu od 1.867 miliona dekara , što predstavlja 62% celokupne teritorije regiona, a površine pod šumama - 85 970 hektara ili 28,5 % celokupne teritorije regiona.

2. Geografske odrednice i prirodna bogatstva

Vidinski region je unutrašnja granica EU. Njegova severna granica – reka Dunav stvara mogućnosti za direktno povezivanje sa svim zemljama u basenu Dunava. Dva transevropska koridora prelaze preko teritorije ovog regiona, br.4 Krajova, Rumunija- Vidin – Sofija – Kula i br. 7 Rajna- Majna- Dunav. Reljef regiona je raznovrstan, menja se od reke Dunava do Stare planine i zaokružuje četiri prirodno-geografske zone: Dunav-priobalne nizije – Vidin i Arčar-Orsoja su najplodnije zemljište, Dunavska visoravan; Pre-Balkan i Stara planina. Ovakav reljef daje mogućnosti za razvoj poljoprivrede i dobre infrastructure. U regionu nema puno mineralnih resursa. Crni ugalj se nalazi u malim količinama u području Vruške Čuke, kao i male količine antracita u Belogradčiku. U Vidinskom region ima zaliha nemetalnih minerala iz rečnih korita, uključujući i Dunav. U blizini sela Košava nalazi se jedino balkansko nalazište gipsa. Na toj lokaciji jei rudnik za kopanje i prerada. U selu Granitovo, opština Belogradčik, postoje tri kamenoloma sa različitim stepenom eksploatacije granita-nerazvijen, razvijen, ali nedovoljno iskorišćen i razvijeni, koji je trenutno u funciji. U blizini sela Čuprene , ima nalazišta mermera, ali nema eksploatacije. Otkrivena je pristojna koičina krečnjaka i gline koji se koriste u građevinarstvu. U oblasti opštine Vidin, na potezu Vidin-Slanotran-Košava, otkriveno je izvorište visokomineralizovanih termalnih voda. Šuma pokriva oko 81 925 hektara ukupne površine Vidinskog regiona. Ukupne zalihe drveta su 9.8 mil. m3. U osnovi dominiraju listopadne šume. Do 31.12.2008 vlasništvo nad šumskim resursom je izgledalo ovako: državno vlasništvo – 45.6 %; opštinsko vlasništvo – 12.8 %; vlasništvo privatnih entiteta – 1.6 %; vlasništvo individualnih lica - 35,5 %; vlasništvo crkve -0.6%; privremeno u vlasništvu opština – 3.9 %. Vidinski region je relativno ekološki čisto područje sa puno zaštićenih područja i rezervata. U ovom delu Pre-Balkanskih planina široko su rasprostranjeni površinski i podzemni kraški oblici (pećine – oko 30) i prateća podzemna kraška hidrografija.

Prirodne lepote:
- Pećina Magura– nalazi se na teritoriji sela Rabiša, opština Belogradčik
- Belogradčiske stene – na teritoriji grada Belogradčika
- Borov kamuk - nalazi se na teritoriji sela Borovica, opština Belogradčik
- Pećine Levi I Desni suhi petch– nalaze se na teritoriji sela Dolni Lom,
- Vodopad Petkov cerak - nalazi se na teritoriji sela Bojnica, opština Bojnica
- Pećina Venec u oblasti Čukara - Orešec, opština Dimovo
- Vodopad Bjalata voda – nalazi se na teritoriji sela Stakevci, opština Belogradčik

Zaštićena područja:
- Vruška Čuka – nalazi se na teritoriji sela Izvor mahala, opština Kula
- Rakoviški manastir – nalazi se na teritoriji sela Rakovica, opština Makreš
- Lipaka – nalazi se na teritoriji sela Milčina laka, opština Gramada

Rezervati:
Rezervat Čuprene – rasprostire se na površini od 1 439 hektara. U njemu su pronađeni jedini primerci Bugarskog erantisa i ružičastog različka na svetu, kao i Bugarski endemit i Tomanasijev krokus.

3. Stanovništvo

Demografska slika Vidinskog regiona, kao i cele zemlje je nepovoljna-što ukazuje na starenje nacije, a što je rezultat, ne samo prirodnih procesa, već i intenziviranog iseljavanja. Gradska populacija se permanentno uvećava na račun seoske. Stanovništvo je uglavnom skoncentrisano u većim opštinama Vidinskog regiona. Proces starenja se intenzivira, samim tim što se procenat stanovništva ispod 14 godina smanjuje , a raste procenat ljudi iznad 65 godina. Na osnovu podataka Nacionalnog instituta za statistiku, po popisu iz 2011, u Vidinskom regionu živi 101018 ljudi, što je 1.37 % ukupnog stanovništva. u poređenju sa podacima iz 2005 zabeležen je pad broja ljudi za skoro 14 %. Oko 63 % ljudi u regionu živi u gradskim naseljima, a 37 % u selima. Krajem 2009. godine gustina naseljenosti je iznosila 36 stanovnika po m2 što je manje u odnosu na gustinu naseljenosti iz 2005. godine kada je iznosila 38.9 stanovnika/m2. Na osnovu ovog pokazatelja, Vidinski region je na drugom mestu po retkoj naseljenosti, posle Sofije. U Vidinskom regionu, 91.25% stanovništva se izjašnjava kao Bugari, 7.66% čine Romi, а 0.09% čini turska etnička grupacija.

4. Privredni indeksi

Vidinski region je prepoznatljiv po:
- strateškom geografskom položaju, što je preduslov za razvoj transporta i logistike
- uslovima za razvoj prekogranične saradnje sa Rumunijom i Srbijom
- komparativno nepatvorenim okruženju – privlačna turistička destinacija
- dobrom poljoprivrednom zemljištu i uslovima za razvoj poljoprivrede.
Sa druge strane, region ima potrebe za poboljšanjem infrastrukture, kvalifikovanom radnom snagom i povećanjem produktivnosti u preduzećima.

BDP PO GLAVI STANOVNIKA, STATISTIČKE OBLASTI U BUGARSKOJ 2008 . 2009 .
BUGARSKA 9 090 9 007
Severozapadni region 5 897 5 595
Severni-centralni region 6 249 6 011
Severno-istočni region 7 836 7 313
Jugoistočni region 7 513 7 424
Jugozapadni region 15 161 15 406
Južni-centralni region 6 340 6 256

NEZAPOSLENI I I STEPEN NEZAPOSLENOSTI U 2010
Nezaposleni Stepen nezaposlenosti
Godine starosti 15 - 64
Statistički region Ljudi u hiljadama Nezaposlenost - %
Nezaposleni Stepen nezaposlenosti
Ljudi u hiljadama Nezaposlenost - %
Ukupno 348.0 10.2 345.9 10.3
Severozapad 38.8 11.0 38.6 11.1
Vidin 5.0 13.1 5.0 13.2
Vraca 6.4 8.6 6.4 8.7
Loveč 5.0 8.0 5.0 8.1
Montana 7.6 12.2 7.6 12.2
Pleven 14.8 12.8 14.5 12.9

DIREKTNE STRANE INVESTICIJE U NEFINANSIJSKA PREDUZEĆA hiljade Evra
Cela zemlja 22 110 310.9
Severozapad 512 142.0
Vidin 33 369.1
Vraca 178 759.4
Loveč 121 997.6
Montana 24 652.6
Pleven 153 363.3

5. Najzastupljeniji privredni sektori u regionu

Na osnovu razvojnih planova Vidinskog regiona, ovo su najperspektivnije privredne delatnosti:
- Turizam – ruralni, lovni
- Transport i logistika
- Poljoprivreda
- Proizvodnje hrane i pića
- Hemijska industrija
- Ekstrakcija metala i iskopavanje rude.
U privrednoj strukturi regiona, glavno mesto pripada uslužnom sektoru, a potom slede agrarna i ostale pobrojane industrije. Plodno zemljište i povoljni klimatski uslovi preduslov su razvijene poljoprivrede. U Vidinskom region najviše je zastupljeno gajenje žitarica– većinom pšenice, kukuruza, ječma - 73 % , industrijskih žitarica – 19% (uljarice – suncokret i uljana repica) i plantaže višegodišnjih zasada – 8 %. Povrtastvo je u region slabo razvijeno. Dobri pašnjaci i livade u planinskim i polu planinskim predelima regiona uslov su za razvoj uzgoja ovaca i gajenje uljarica za stočni ishranu.

6. Značajne strane investicije (na osnovu podataka BAI)

Sa investicijom nemačke kompanije” Eichhoff Electric GmbH “ u proizvodnju električnih komponenti koje proizvodi “Eichoff Components Bulgaria Ltd”, Vidinski region povlači 94% najvećih stranih direktnih investicija u zemlji.

Osnovne strane direktne investicije u Bugarskoj su :
- “Knauf Bulgaria EOOD “– proizvodnja plastičnih panela za građevinarstvo
- “Eichoff Components Bulgaria Ltd” – proizvodnja električnih komponenti
- “Kula Ring JSC” – proizvodnja gumenih proizvoda
- “S P I Shoe Products International "– proizvodnja gumenih proizvoda
- “Vipom JSC” –proizvodnja pumpi, kotlova i mašina,
-“ Bulcom Vidin EOOD” – poljoprivreda
Mogućnosti za privlačenje stranih direktnih investicija u Vidinski region su u većem delu u oblastima :
-infrastruktura-izgradnja nove infrastrukture, rekonstrukcija i rehabilitacija postojeće, kao i razvoj pratećih delatnosti: logistika, špedicija, osiguranje, savetodavne usluge.
- nekretnine i građevinarstvo,
- poljoprivreda – vinogradarstvo, uzgajanje uljarica, proizvodnja bio-hrane,
- prehrambena i duvanska industrija
- turizam– ekološki, ruralni, ribolovački, lovački I tradicionalni.

Ima još mogućnosti za investiranje u Vidinski region, a to su:
Aerodrom u Vidinu – izgrađen 1973 , radio je kao aerodrom za putnički transport do 1999, kada je zatvoren po ukazu Ministarstva transporta i pretvoren u Upravu regionalnog guvenera Vidinskog regiona sa administrativnim centrum u Vidinu. Areal koji obuhvata aerodrome iznosi 153 841 m2, dužina staze – 2 080m. Shodno činjenici da je to privatno-državna imovina i objekat od javnog interesa, postoji mogućnost za potpisivanje ugovora o koncesiji. Visoko mineralizovane termalne vode u području Vidina- Slanotrun - Košava. Voda sadrži visok procenat mineralnih sastojaka, kao što su– jod, brom i drugi. To je vredno prirodno bogatstvo koje se može koristiti za izdvajanje hemijskih komponenti, jod i ceđ za farmaceutsku industriju, proizvodnju geotermalne energije i za potrebe banjskog lečenja. Više od 20 godina izvor je zarobljen ispod nekoliko metar debelog betona i na tom mestu se nalazi polusrušen objekat.

7.Veći infrastrukturni objekti

Položaj regiona već sam po sebi određuje njegovo izuzetno značajano mesto na transportnoj karti Evrope. Region presecaju dva trans evropska transportna koridora (4 i 7). Most preko Dunava, koji povezuje Vidin i Klafat, od ključnog je značaja ne samo za budući razvoj Pan-evropskog transportnog koridora br.4, i za celokupnu transportnu osovinu u Jugoistočnoj Evropi, već i za Trans-evropsku transportnu mrežu. (TEN-T). Veći broj infrastrukturnih projekata direktno je u vezi sa modernizacijom ovog dela međunarodnog koridora u cilju njegove integracije u Trans-evropsku transportnu mrežu. (TEN-T). Juna meseca 2013. godine u Vidinu je zvanično pušten u upotrebu most preko Dunava kao deo Trans-evropskog koridora. Taj most sadrži dvotračni put, jedan elektrifikovan železnički kolosek i traku za bicikliste.

Na teritoriji Vidinske oblasti  postoje četiri granična prelaza.
1. Vrška čuka (Bugarska-Srbija)
2. Bregovo (Bugarska-Srbija)
3. Luka Vidin – u centru grada, pruža usluge plovilima duž Dunava
4. Most preko Dunava  Vidin - Kalafat 2 (Bugarska- Rumunija)

Važan infrastrukturni objekt na nivou regiona jeste luka Vidin sa 4 terminala – zapadni, centralni i južni, kao i terminal za pevoz automobila trajektom.

Ovaj sajt je razvijen uz podršku Evropske unije.