Projekat

Opšti cilj (OC) projekta je zajednički doprinos u rešavanju problema uštede energije i promovisanje rešenja energetske efikasnosti u pograničnom regionu.

OC je u skladu sa Opštim strateškim ciljem Programa: „Jačanje teritorijalne kohezije pograničnog regiona Bugarska-Srbija, njegovu konkurentnost i održivost njegovog razvoja kroz saradnju u ekonomskoj, socijalnoj i ekološkoj oblasti preko administrativne granice“.

Posebni cilj (PC) ovog projekta je poboljšanje tehničkih i institucionalnih kapaciteta za vršenje energetskog snimanja, obračuna toplotne energije i poboljšanja korišćenja energije u opštinama Vidin i Knjaževac u pograničnoj oblasti. Posebni cilj (PC) ovog projekta je poboljšanje tehničkih i institucionalnih kapaciteta za rešavanje energetske efikasnosti u pograničnom regionu i za vršenje energetskog snimanja i obračunavanja toplotne energije u pilot opštinama.

Svrha projekta je u skladu sa Programskim PC br. 2: „Povećanje ekonomske sinergije u regionu i unapređenje kapaciteta za zajedničko iskorišćavanje zajedničkog regionalnog potencijala za unapređenje blagostanja u regionu“.

Glavne projektne aktivnosti su:

• Formiranje Zajedničkog projektnog tima;
• Obuka za korišćenje termografije u oblasti građevinarstva;
• Nabavka opreme za termografska ispitivanja za potrebe obavljanja energetskog snimanja;
• Izbor objekata koji će se snimati;
• Energetska snimanja 30 objekata (kuće, javne zgrade, poslovni (kancelarijski) prostori/zgrade);
• Seminar na temu energetske efikasnosti;
• Transfer znanja (monitoring u toku snimanja, energetski izveštaji, savetovanje u vezi energetske efikasnosti);
• Kampanja podizanja svesti (promocija projekta, pozivi za snimanja...);
• Završna konferencija.

Rezultati projekta
 
• Projekat stvara vezu između 19 opština i 5 drugih organizacija u sektorima administracije, obrazovanja i civilnog društva koji su zainteresovani za rešavanje problema energetske efikasnosti;
• 20 institucija i organizacija učestvuju u delovanju koja na srednji i duži rok doprinosi poboljšanju privrede na osnovu znanja;
• 15 stručnjaka obučenih za termografska istraživanja za potrebe energetskih snimanja kuća i zgrada;
• 31 dokumenata korisnih za planiranje energetske efikasnosti: 30 energetskih snimanja i „Vodič kroz energetsku efikasnost“, koji prikuplja i odražava rešenja koja su nastala, a bila su istražena i razvijena tokom trajanja projekta;
• Prојеktne аktivnоsti vezane za оbuku i umrеžаvаnje оkuplјајu 20 instituciја i оrgаnizаciја zаintеrеsоvаnih zа rеšаvаnjе prоblеmа еnеrgеtskе еfikаsnоsti;
• Prојеktne аktivnоsti vezane za оbuku i umrеžаvаnje uklјučuјu 50 lјudi (20 stručnjaka, аdministrаtivnо оsоblје u ovih 19 оpštinа, mеnаdžеre, stručnjake i аktiviste u pаrtnеrskim оrgаnizаciјаmа i rеlеvаntnim zаintеrеsоvаnim strаnаmа (grаđеvinske firmе, prоizvоđаči grаđеvinskоg mаtеriјаlа, itd.);
• Prојеkаt ćе оrgаnizоvаti 3 prеkоgrаnična dоgаđајa: sеminаr o еnеrgеtskoj еfikаsnоsti, kаmpаnju pоdizаnjа svеsti i zаvršnu kоnfеrеnciјu.

Ciljne grupe

• Opštinе Vidin i Knjаžеvаc, kао glаvnе cilјnе grupе;
• Lоkаlni оrgаni vlаsti u 19 оpštinа Vidinskog, Bоrskog i Zајеčаrskog оkrugа;
• Opštinski stručnjaci iz 19 оpštinа kојi sе bаvе еnеrgetikom, živоtnom srеdinom i klimаtskim prоmеnama;
• Stаnаri i vlаsnici zgrаdа, građevinska industriја.

Ovaj sajt je razvijen uz podršku Evropske unije.